Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Να καεί, να καεί; Το μόνο φάρμακο για τις ασθένειες της δημοκρατίας είναι περισσότερη δημοκρατία, ιδίως η ενίσχυση της φωνής του πολίτη με αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς...
-Κύριοι, οι καιροί ου μενετοί! Θα απετέλει δε αδυναμίαν μας θανάσιμον, εάν ημείς, του Εθνους οι εκλεκτοί, δεν εύρωμεν μίαν δικαιολογίαν βάσιμον, και την εμπιστοσύνην ούτω χάσωμεν του λαού, ήτις μας είναι λίαν χρήσιμος. [...]

-Την άποψή σας να τη βράσουμε! Η ανεργία, πληγή και παιδεμός του τόπου, θα λείψει μοναχά τη μέρα όπου θα μπείτε εσείς σε ανεργία.

Μπ. Μπρεχτ, «Αυτή η ανεργία!» (1930)


ΦΩΤΟ : ΤΟ ΓΡΕΚΙ
ΑΠΟ    : Sibilla