Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

ΕΝΤΟΣ 8 ΩΡΩΝ ΤΟ ΠΟΛΥ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ...


Ταχύτερα και αμεσότερα θα γίνεται πλέον η ανταλλαγή φορολογικών δεδομένων μεταξύ της Ελλάδας και των υπολοίπων χωρών της ΕΕ, καθώς η ελληνική νομοθεσία προσαρμόσθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με προεδρικό διάταγμα μεταφέρθηκαν στην εθνική νομοθεσία κανόνες σύμφωνα με τους οποίους οι ελληνικές αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να ανταλλάσσουν αποτελεσματικά και γρήγορα υφιστάμενες πληροφορίες και στοιχεία για τη διερεύνηση του εγκλήματος ή τη διεξαγωγή επιχειρήσεων συλλογής στοιχείων και πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Συγκεκριμένα προβλέπεται πως οι αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου έχουν την υποχρέωση να απαντούν εντός 8 ωρών το πολύ σε επείγουσες αιτήσεις παροχής πληροφοριών και στοιχείων, όταν οι ζητούμενες πληροφορίες και τα στοιχεία τηρούνται σε βάση δεδομένων στην οποία έχουν άμεση πρόσβαση οι αρχές επιβολής του νόμου.

Εάν η αρμόδια αρχή επιβολής του νόμου προς την οποία απευθύνεται η αίτηση δεν είναι σε θέση να απαντήσει εντός 8 ωρών, εκθέτει τους σχετικούς λόγους προς την αιτούσα αρχή. Δικαιούται δε να αναβάλει την παροχή πληροφοριών και στοιχείων όταν η παροχή τους εντός 8 ωρών θα προκαλούσε δυσανάλογη επιβάρυνση.
Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνεται αμέσως η αιτούσα αρχή επιβολής του νόμου για την αναβολή και παρέχονται οι αιτούμενες πληροφορίες ή στοιχεία το συντομότερο δυνατόν, αλλά το αργότερο εντός τριών ημερών.
Σε κάθε άλλη περίπτωση (μη επείγουσες αιτήσεις) οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι ζητούμενες πληροφορίες και τα στοιχεία διαβιβάζονται στην αιτούσα αρμόδια αρχή επιβολής του νόμου εντός 14 ημερών.

Με τις νέες αυτές διατάξεις οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου δεν υποχρεώνονται να συγκεντρώνουν και να αποθηκεύουν πληροφορίες και στοιχεία για να τα δίνουν στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου των άλλων κρατών μελών, ενώ δεν θίγονται διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμοί μεταξύ της Ελλάδας και των κρατών μελών ή τρίτων χωρών ούτε η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή ή την αμοιβαία αναγνώριση των ποινικών αποφάσεων.

Αντιθέτως όταν οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου έχουν αποκτήσει πληροφορίες ή στοιχεία και επιθυμούν να τις χρησιμοποιήσουν ως αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον δικαστικής αρχής, πρέπει να εξασφαλίσουν τη συναίνεση του κράτους μέλους το οποίο παρέσχε τις πληροφορίες ή τα στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται δυνάμει του δικαίου του κράτους μέλους που παρέσχε τις πληροφορίες ή τα στοιχεία, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία περί δικαστικής συνεργασίας που ισχύει μεταξύ των κρατών μελών.


ΠΗΓΗ


Επτά χρόνια μετά την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ το 2006, η Ελλάδα, "έσπευσε" στις 30.9.2013 να εκδώσει το Προεδρικό Διάταγμα 135/2013 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση−Πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 386/29.12.2006, σ. 89).


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΔΩ ΤΟ Φ.Ε.Κ. ΠΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. !!

ΠΗΓΗ